Pakalpojumi

MUMS PIEMĪT TEICAMA IZPRATNE PAR JEBKURA PAMATBIZNESA SVARIGĀKAJIEM ASPEKTIEM UN KOMERCDARBĪBAS VADĪBAS PRINCIPIEM

IKDIENAS JURIDISKAIS ATBALSTS KOMERCDARBĪBĀ

Darījumu norises plānošana un izpilde, pārrunu vešana.
Juridiskās sarakstes vešana ar valsts pārvaldes iestādēm un darījumu partneriem.
Līgumu un citu juridisko dokumentu izstrāde.
Klienta korespondences atbilstības normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem kontrole.

ATBALSTS INVESTĪCIJĀM LATVIJĀ UN ĀRVALSTĪS

Juridiskie pakalpojumi komersantu un to struktūrvienību reģistrācijai Eiropas Savienības valstīs un citās ārvalstīs.
Juridiskā atbalsta sniegšana komersantiem, meitas uzņēmumiem un filiālēm ārvalstīs, citu ārpakalpojumu sniedzēju sniegto pakalpojumu atbilstības pārraudzība.
Juridiskās aizsardzības nodrošināšana ārvalstu investīcijām Latvijā.
Juridiskā atbalsta sniegšana komersantiem speciālo ekonomisko zonu teritorijās un brīvostās.
Efektīva sadarbība ar citiem juridisko, grāmatvedības un auditorpakalpojumu sniedzējiem Latvijā un ārvalstīs.

UZŅEMUMU IEGĀDE, PĀRDOŠANA UN APVIENOŠANA

Darījumu sagatavošana ar akcijām (kapitāldaļām). Padziļināta uzņēmumu izpēte (due diligence) pirms darījumu noslēgšanas.
Uzņēmumu apvienošanas un pārņemšanas darījumu plānošana, noslēgšana un juridiskās norises nodrošināšana.

RESTRUKTURIZĀCIJA

Komercsabiedrību restrukturizācija, komercdarbības formas maiņa.
Komersantu reģistrācija un nepieciešamo izmaiņu veikšana komercreģistrā.
Komercdarbībai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) noformēšana.
Reģistrācija speciālajos reģistros, sertifikācija.
Juridiskā atbalsta sniegšana un darījumu plānošana sarežģītu aktīvu un nekustamo īpašumu iegādes un atsavināšanas darījumos.
Juridiskais atbalsts kredītu saņemšanas, izsniegšanas un restrukturizācijas gadījumos. Komercķīlu un hipotēku reģistrācija.

PUBLISKIE IEPIRKUMI UN IZSOLES

Pārstāvība publiskajos iepirkumos un starptautiskajos tenderos.
Publisko iepirkumu strīdu risināšana.
Pārstāvība izsolēs un atbalsts to organizēšanā.

ATBALSTS SPECIFISKĀM NOZARĒM

Konsultācijas enerģētikas un vides tiesību jomā. Juridiskais atbalsts elektroenerģijas un siltumražotāju komercsabiedrībām, koģenerācijas un triģenerācijas attīstības projektiem.
Juridiskais atbalsts zemes īpašniekiem, lauksaimniekiem un ražotājiem.
Juridiskais atbalsts IT un telekomunikācijas nozaru komersantiem.
Juridiskais atbalsts nekustamā īpašuma kompānijām un dažāda veida pakalpojumu sniedzējiem.
Juridiskais atbalsts dažāda veida attīstības projektiem, iesācējuzņēumiem (start-up).
Intelektuālā īpašuma tiesības un aizsardzība, reģistrācija Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajos reģistros.

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN BŪVNIECĪBA

Juridiskā atbalsta sniegšana būvniecības jautājumos, strīdu risināšana.
Nekustamā īpašuma iegādes darījuma dokumentācijas sastādīšana, darījuma konta atvēršanas organizēšana.

PARĀDU PIEDZIŅA

Juridiskais atbalsts parādu piedziņā no debitoriem.
Starptautiskās piedziņas organizēšana Eiropas Savienībā un citās ārvalstīs no Latvijas un ārvalstu komersantiem.

MAKSĀTNESPĒJA

Konsultācijas maksātnespējas procesa jautājumos Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.
Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesi, tiesiskās aizsardzības procesi, pārrobežu maksātnespējas procesi.
Kreditoru interešu pārstāvība maksātnespējas procesos, kreditora un parādnieka maksātnespējas procesa pieteikumu iesniegšana, likvidācijas procesi.

NODOKĻU TIESĪBAS

Konsultācijas nodokļu un grāmatvedības normatīvo aktu piemērošanas jautājumos.
Nodokļu strīdu risināšana, klienta pārstāvība nodokļu administrācijā un administratīvajās tiesās.

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Administratīvo procesu vešana valsts pārvaldes iestādēs un administratīvajās tiesās.
Iestāžu izdoto administratīvo aktu un uzlikto administratīvo pārkāpumu sodu apstrīdēšana un pārsūdzēšana, iesniegumu, sūdzību, pieteikumu sagatavošana, izziņu un uzziņu saņemšana.

DARBA TIESĪBAS

Juridiskais atbalsts darba tiesībās, attiecībās ar arodorganizācijām, Valsts darba inspekciju.
Darba aizsardzības dokumentācijas noformēšana.

PĀRSTĀVĪBA TIESĀS

Klienta pārstāvība visu instanču Latvijas valsts tiesās: civillietās, administratīvajās lietās, kā arī bezstrīdus piedziņas un citos specializētajos procesos.
Klienta pārstāvība Satversmes tiesā. Klienta pārstāvība Latvijas šķīrējtiesās.
Klienta pārstāvība Eiropas Savienības Vispārējā tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Juridiskā atbalsta organizēšana citu valstu tiesās un šķīrējtiesās.

CITI PAKALPOJUMI

Konsultācijas un praktiskā palīdzība uzturēšanās atļauju noformēšanā.
Personas goda un cieņas aizsardzības un vārda brīvības strīdi.
Juridiskā atbalsta sniegšana individuālajiem komersantiem un fiziskajām personām - saimnieciskās darbības veicējiem.
Juridiskie pakalpojumi fiziskajām personām dažādos civiltiesību jautājumos – ģimenes tiesības, mantojuma tiesības u.c.
Konsultācijas un juridiskā atbalsta nodrošināšana fizisko personu maksātnespējas procesos.